• Geniet van de zoete lekkernijen van Pinky!

Pink & Sweet: wafels, macarons en feesttaarten van Pinky bij je thuis!

Algemene voorwaarden voor online-bestellingen en persoonsgegevens

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen van Stella Zuid B.V., hierna te noemen “Pinky” en de consument.

2. Pinky zal op de website artikelinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot artikelen en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3. De consument kan de door Pinky op de website aangeboden artikelen bestellen en laten bezorgen in het bezorggebied van Pinky. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Pinky van de bestelling van de consument. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Pinky.

4. Pinky houdt zich het recht vooraf de bestelling door de consument te voldoen, alvorens de bestelling in productie te nemen.

5. De consument kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website.

6. De consument is voor de via de website bestelde artikelen de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Pinky worden gecorrigeerd.

7. Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

8. Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de artikelen online bestelt via iDeal.

9. Communicatie tussen de consument en Pinky geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Pinky opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument.
Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van
de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

10. Pinky stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking middels publicatie op de website van Pinky. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bestellen Pinky.

11. Pinky streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Artikelen kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

12. Pinky is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de artikelen.
Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Pinky ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende artikel.

13. Pinky is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

14. Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

15. Eigen ontwerp

15.1 De consument gaat ermee akkoord dat de beoordeling en beslissing om een afbeelding en/of teksten toe te staan dan wel af te wijzen bij Pinky ligt. Pinky correspondeert niet met de consument over de reden van afwijzing.

15.2 De consument verplicht zich ertoe in ieder geval geen afbeeldingen en/of teksten aan te leveren die in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde of die een religieuze inhoud hebben.

15.3 Het gebruik van een door de consument gekozen afbeelding en/of tekst geschiedt altijd voor risico van de consument. Pinky is hiervoor niet aansprakelijk. De consument accepteert dat de uiteindelijke afbeelding op de artikelen qua kleur en beeldkwaliteit kan verschillen met de door de consument ingezonden afbeelding en/of teksten

16. Persoonsgegevens

16.1 Privacy statement

Pinky gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Pinky houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG.

16.2 Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@pinkystores.com.

17. Klachtenprocedure
Wanneer je niet tevreden bent over jouw bestelling, kun je het beste direct na het ontvangen van je bestelling contact opnemen met onze klantenservice via info@pinkystores.com of tel. +31436043800. Wij nemen iedere klacht serieus en lossen dit binnen 24 uur na ontvangst van je klacht met je op, met uitzondering van zaterdag en zondag. Deze klachten worden op maandag behandeld.
Wanneer de inhoud van de bestelling is beschadigd adviseren wij om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via info@pinkystores.com of tel. +31436043800. Wij ontvangen graag per mail een foto van het beschadigde artikel(en) en wij zullen dit ook binnen 24 uur na ontvangst van je foto met je oplossen met uitzondering van zaterdag en zondag. Deze klachten worden op maandag behandeld.